Báo cáo xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự Mẫu báo cáo trường học an toàn về an ninh trật tự

Báo cáo xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự năm 2021 gồm 3 mẫu, giúp các bạn tham khảo để tổng kết về công tác triển khai, xây dựng an toàn về an ninh trật tự trong trường học, được thực hiện theo thông tư của Bộ Công an về nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Nội dung báo cáo cần nêu rõ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện, nội dung triển khai, thực hiện công tác và một số kết quả đã đạt được. Vậy mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của BNOK.VN:

Báo cáo trường học an toàn về an ninh trật tự năm 2021

PHÒNG GD&ĐT……

Bạn đang xem: Báo cáo xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự Mẫu báo cáo trường học an toàn về an ninh trật tự

TRƯỜNG:……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——

Số: … /BC-..

………, Ngày………tháng………năm……

BÁO CÁO
CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN XÂY DỰNG
“TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỀ ANTT” NĂM ……………..

Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Căn cứ Điều 8. Tiêu chí để công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Căn cứ quyết định số…../QĐ-UBND ngày … tháng … năm ….… về việc Quy định tiêu chuẩn Khu dân cư, xã, phường , thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn an ninh trật tự.

Nay trường ……………………..báo cáo công tác triển khai, thực hiện xây dựng” trường học an toàn về ANTT” năm …………….. như sau:

PHẦN I:
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

* Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà trường :

+ Ban giám hiệu:……………………..

+ Tổ chức Đảng: ……………………..

+ Tổ chức đoàn thể: ………………….

+ Các tổ chuyên môn:………………..

– Tổng số CBGV-NV:……..

– Tổng số học sinh:……….

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, các ban ngành đoàn thể, các Hội. Đặc biệt Ban công an xã, BCĐ của trường rất quan tâm đến công tác đảm bảo công tác ANTT trong trường học và trên địa bàn xã.

Phối hợp các ban ngành địa phương, với các đoàn thể trong nhà trường để tuyên truyền, giáo dục ý thức cho học sinh về bảo đảm ANTT.

Nề nếp thực hiện ANTT trong thời gian qua khá ổn định.

Lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng tới công tác ANTT trường học.

Nhà trường đã đầu tư xây dựng nơi làm việc của các phòng, ban, phòng học, các phòng thực hành đầy đủ, tiện nghi. Nhà trường có khu nội trú cho giao viên, đảm bảo cho số giáo viên ở xa ở lại an tâm khi công tác.

– Tình hình học sinh năm học ……………..-………..

+ Học sinh xếp loại hạnh kiểm kém: ………..%

+ Học sinh cá biệt: ………..%

+ Học sinh bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên: ………..%

2. Khó khăn:

– Trường đóng trên địa bàn có dân cư rộng nên khó khăn cho việc quản lý và theo dõi các hoạt động.

– Đường liên xã đi lại gặp rất nhiều khó khăn, nhiều đường giao thông không đảm bảo.

– Trường có các chi điểm lẻ nên còn ảnh hưởng đến công tác quản lý của Nhà trường.

PHẦN II.
TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỀ ANTT.

1. Công tác phối hợp với các cơ quan, đoàn thể ngoài nhà trường trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

– Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên, hội cựu chiến binh, hội cựu giáo chức… nhằm tạo ra ra sức mạnh tổng hợp, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phối hợp giáo dục con em biết nhận thức đúng đắn tránh bị lừa gạt, dụ dỗ, gây mất đoàn kết, tránh bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội.

– Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã, huyện để giải quyết hiệu quả các tình huống về cháy nổ, xử lí các vụ việc vi phạm về ANTT-ATGT xảy ra trong khu vực trường học.

– BCĐ đã phối hợp với lực lượng Công an xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương một số văn bản về bảo đảm ANTT:

2. Tổ chức phổ biến tuyên truyền các văn bản liên quan về đảm bảo ANTT trong trường học.

Các văn bản trên được BCĐ phổ biến, tuyên truyền qua nhiều hình thức:

+ Đối với học sinh: Thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, lồng ghép trong các môn học như môn Giáo dục công dân, tuyên truyền qua hoạt động của “Đội phát thanh măng non” Liên đội trong các buổi sinh hoạt đầu giờ và giữa giờ. Phối hợp với Liên đội tổ chức các hoạt động các cuộc thi tìm hiểu luật ATGT, tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục ý thức, trách nhiệm về bảo đảm ANTT và giúp các em tránh xa với các tệ nạn xã hội. Tổ chức kí cam kết trong học sinh và giáo viên không vi phạm ATGT-ANTT .

+ Đối với giáo viên: Thông qua các cuộc họp giao ban, họp tổ CM, họp hội đồng toàn trường tổ chức phổ biến và tuyên truyền trong giáo viên các văn bản để giáo viên kịp thời nắm bắt và có kế hoạch giáo dục học sinh đúng mực.

– Chi bộ, BGH nhà trường phải thật sự gương mẫu, là lực lượng tiên phong đi đầu trong các hoạt động, thường xuyên quan tâm quán triệt cho CBGV-Vn và học sinh chấp hành đúng mọi chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, điều hành các hoạt động giáo dục của Nhà trường thực hiện đúng nội quy, quy định.

3. Các nội quy, quy chế phối hợp của BCĐ về công tác đảm bảo ANTT trong trường học.

– Thực hiện tốt nội qui, quy chế chi tiêu nội bộ, cũng như thực hiện nghiêm túc Nghị định 71/1998 NĐ-CP, ngày ……….. của Chính Phủ về Quy chế dân chủ trong cơ quan, đảm bảo phân định rõ ràng trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, trách nhiệm của cán bộ, công chức, những việc cán bộ, công chức phải được biết, những việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến, thủ trưởng cơ quan quyết định, những việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra, để thực sự thực hiện nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” là cụ thể hóa “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm không ngừng xây dựng khối đoàn kết.

– Ngay từ đầu năm học nhà trường tiến hành họp ban đại diện hội cha mẹ học sinh, quán triệt trong toàn bộ giáo viên và học sinh việc thực hiện nội quy, quy định của đơn vị và được BĐDCMHS nhất trí đưa vào phương hướng hoạt động của Hội CMHS năm học ……………..-……….. số ………../KH-BDDCMHS ngày .. tháng .. năm ………………

– Tại các đại hội Chi bộ, hội nghị CBCC, đại hội Chi đoàn, Liên đội… cũng đã nhất trí việc thực hiện các nội dung trong quy chế của đơn vị.

– Sau khi được thành lập BCĐ nhanh chóng phân công trách nhiệm, có kế hoạch hoạt động cụ thể, rõ ràng. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội, có biện pháp phát hiện và ngăn chặn kịp thời những tác hại tiêu cực trong việc sử dụng Internet, game mạng có nội dung xấu và không lành mạnh trong học sinh.Kịp thời kiến nghị với công an huyện, công an xã và chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý những biểu hiện phức tạp về ANTT, gây tác động xấu đến HS. Gắn công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội với công tác giáo dục dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua giảng dạy các môn học từ giáo dục công dân, hướng nghiệp dạy nghề đến việc tích hợp vào các môn học khác, cũng là một trong các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học hằng năm của nhà trường.

– Tổ chức phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trường trong các ngày lễ, tết để đảm bảo an toàn trường học.

PHẦN III.
MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỀ ANTT NĂM ………………

– Trong năm học …………….. – ……….. theo thống kê của BCĐ tại đơn vị không có trường hợp CBGV-NV và học sinh vi phạm nội quy, quy định của đơn vị, các hiện tượng gây rối trật tự, các tệ nạn xâm nhập học đường được ngăn chặn kịp thời, không có trường hợp nghiện ma túy hay các tệ nạn xã hội khác tại đơn vị. Vi phạm về ATGT trong trường không xảy ra, con người và tài sản của nhà trường và học sinh được đảm bảo an toàn. Tập thể CBGV-NV luôn luôn có ý thức khi tham gia giao thông, lập đội tự vệ trong trường học, các tổ chức đoàn thể hoạt động có kế hoạch bảo đảm linh hoạt và bảo vệ tài sản nghiêm túc an toàn, sinh hoạt tập thể lành mạnh nhằm tạo thành một tập thể đoàn kết vững mạnh về mọi mặt.

– BCĐ hoạt động khá nghiêm túc, kết hợp tốt với các lực lượng trong và ngoài nhà trường để củng cố, xây dựng khối đoàn kết vững chắc.

* Báo cáo số liệu:

TT Lỗi vi phạm Số vụ Số đối tượng Ghi chú
1 Gây gổ đánh nhau Do HS trong trường gây ra ………..
Bên ngoài gây cho nhà trường ………..
2 Cố ý gây thương tích Do HS trong trường gây ra ………..
Bên ngoài gây cho nhà trường ………..
3 Trộm cắp Do HS trong trường gây ra ………..
Bên ngoài gây cho nhà trường ………..
4 Tai nạn giao thông Thương tích Giáo viên ………..
Học sinh ………..
Chết người Giáo viên ………..
Học sinh ………..
Vi phạm ATGT Giáo viên ………..
Học sinh ………..
5 Liên quan đến ma túy Giáo viên ………..
Học sinh ………..
6 Liên quan đến cờ bạc, cá độ Giáo viên ………..
Học sinh ………..
7 Các vi phạm khác Giáo viên ………..
Học sinh ………..

* Những sáng kiến, mô hình mới trong việc xây dựng “Trường học an toàn về ANTT”

– Để nâng cao ý thức trách nhiệm của các CBGV-VN cũng như học sinh trong trường học về công tác bảo đảm ANTT trong trường học, ngay từ đầu năm học BGH nhà trường quán triệt và xây dựng một số mô hình:

+ Xây dựng “Khu nội trú văn minh,an toàn”

+ Mô hình “Cổng trường ATGT”

+ Mô hình “ Lớp học tự quản”

+ Xây dựng các tổ tự quản: Đội TNTP xung kích, Đội cờ đỏ … hoạt động nghiêm túc.

+ Phong trào “ Giúp bạn đến trường”, Tổ chức quyên góp ủng hộ trong tập thể giáo viên và học sinh để giúp các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có điều kiện học tập, hay ngại khó khăn đường sá dẫn đến tình trạng bỏ học.

+ Liên đội tổ chức các câu lạc bộ “ Vui để học”, các hội thi “Rung chuông vàng” “Đố vui”, thi vẽ tranh về nội dung ATGT.

PHẦN IV.
NHỮNG HẠN CHẾ – KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

1. Hạn chế

– Do địa bàn dân cư của rộng, một số thôn như xóm ………có vị trí cách xa trường học hàng chục km nên việc quản lý, theo dõi học sinh trong các hoạt động còn gặp nhiều khó khăn.

– Công tác phối hợp giữa nhà trường và ban Công an địa phương, ban Đại diện CMHS chưa kịp thời.

2. Kiến nghị đề xuất

– Đề nghị ban công an xã tổ chức phối hợp với nhà trường để thường xuyên trao đổi về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, các tệ nạn xã hội, tình hình trật tự ATGT hiện nay để CBGV-NV và học sinh nắm bắt kịp thời và nâng cao ý thức trách nhiệm trong lối sống của cá nhân và tập thể.

– UBND xã đặc biệt là Ban công an xã phối hợp với BCĐ đơn vị có kế hoạch kiểm tra, giám sát và xử lí nghiêm túc các hoạt động làm ảnh hưởng đến học tập, rèn luyện của học sinh và ANTT trường học./.

Nơi nhận:

– Phòng GD-ĐT(Để báo cáo)

– Ban công an xã

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Báo cáo an toàn về an ninh trật tự trường Tiểu học

Trường Tiểu học …….. tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện năm 2021, cụ thể như sau:

I. Công tác tổ chức thực hiện:

Nhà trường đã tham mưu với Đảng ủy, Chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong và ngoài trường đặc biệt là đối với Công an Phường 8 để tuyên truyền giáo dục về công tác “An ninh trật tự trường học” nói riêng và trên toàn địa bàn nói chung.

Tăng cường các biện pháp phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình học sinh nhằm ngăn chặn tình trạng mất an ninh trật tự ở trong và ngoài trường học đặc biệt là các vụ việc học sinh đánh nhau.

Phối hợp, tổ chức để học sinh được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh; có hình thức hỗ trợ, động viên cán bộ, nhà giáo, học sinh có hoàn cảnh gia đình khăn nhân dịp tết âm lịch, các ngày lễ lớn.

Phối hợp chặt chẽ với công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt trong dịp Tết và các ngày lễ lớn. Nhà trường đã chủ động phối hợp với công an địa phương xây dựng kế hoạch, nắm bắt thông tin, xử lý tình huống an ninh trật tự liên quan, kiến nghị với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự khu vực xung quanh trường học (chơi game và các trò chơi khác).

Phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mỗi đoàn thể, nhà trường chủ động phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời nắm bắt và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đội ngũ, tạo lòng tin, kích thích đội ngũ mạnh dạn đóng góp hình thành nhận thức mới, từ đó có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội qui cơ quan, qui chế của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, của ngành giáo dục.

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp về công tác an ninh trật tự trường học, nhà trường đã tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nắm mục đích, ý nghĩa và những nội dung của công tác.

Thông qua các đối tượng học sinh làm công tác tuyên truyền đến các bậc phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương.

Thông qua các buổi chào cờ đầu tuần để tuyên truyền đến CB-GV-NV, học sinh và phụ huynh về công tác an ninh trật tự.

Thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, lồng ghép trong các môn học, tổ chức các hoạt đồng tìm hiểu, hoạt động ngoài giờ, ngoại khóa để giáo dục ý thức, trách nhiệm về an ninh trật tự trường học cho học sinh. Tổ chức các chi đội cam kết thực hiện tốt an ninh trật tự trường học bằng những việc làm cụ thể và thực hiện tốt nội quy của nhà trường cũng như các nội dung về an ninh trật tự.

Thành lập đội sao đỏ, thường xuyên tổ chức công tác tự quản trường học, cùng với các lớp trực tuần làm nhiệm vụ nắm bắt mọi tình hình trong nhà trường thường xuyên đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện nội quy của nhà trường. Hàng tuần đều có sự đánh giá nhận xét cụ thể nêu rõ những ưu điểm, tồn tại và hướng khắc phục để từ đó giúp cho giáo viên chủ nhiệm lớp có cơ sở nắm bắt tình hình để xử lý kịp thời những sai phạm của học sinh. Có tuyên dương, phê bình nhắc nhở hàng tuần.

Thông qua hòm thư góp ý học sinh đã tham gia tích cực việc phản ánh học sinh vi phạm đạo đức hoặc vi phạm các nội quy quy định của trường, … hoặc nêu gương những việc tốt của CB-GV-NV và học sinh.

II. Kết quả thực hiện:

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết và văn bản của các cấp về công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Trong nhà trường không xảy ra tội phạm hình sự; không có người mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất kích thích, ma túy.

Không có hành vi, vi phạm pháp luật về PCCC; Trộm cắp, cố ý gây thương tích do lỗi của người trong cơ quan; không có người vi phạm xử phạt hành chính.

Trong nhà trường không có người đánh bạc, mại dâm, mê tín dị đoan, hoặc sử dụng, lưu truyền văn hóa cấm lưu hành.

Trong nhà trường không có hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, gây thất thoát, thiệt hại tài sản nhà nước.

Trong nhà trường không xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động gây thiệt hại về người và tài sản của nhà nước.

III. Nhận xét đánh giá:

– 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học các lớp ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” gắn với các phong trào thi đua Trường học thân thiện, học sinh tích cực và phòng trào Dạy tốt học tốt, thực hiện nề nếp Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, đặc biệt là cuộc vận động Học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh.

– Nhà trường đã có đủ các nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, có Quy chế làm việc của đơn vị, có Quy chế dân chủ, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan.

– Các tổ chuyên môn đều đạt danh hiệu Tổ tiên tiến. Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu . Công đoàn và Chi đoàn đạt danh hiệu Vững mạnh.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ:

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong những năm tiếp theo, nhà trường tiếp tục tập trung vào những vấn đề cơ bản về công tác an ninh trật tự trường học cụ thể:

Thực hiện chỉ thị 03/CT-TW của Bộ chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục phổ biến, quán triệt các văn bản qui phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của liên Bộ, liên ngành và của địa phương về công tác bảo đảm an ninh Tổ quốc, an ninh trật tự, an toàn xã hội đến cán bộ, giáo viên và học sinh.

Thông qua các đợt học tập các Nghị quyết của Đảng, các buổi sinh hoạt chính trị tiếp tục giáo dục, định hướng về tư tưởng chính trị cho cán bộ, giáo viên; nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đao của cấp uỷ Đảng, sự quản lý của nhà trường về an ninh trật tự trường học và phòng chống các tệ nạn xã hội. Nâng cao vai trò của Đoàn, Đội, tăng cường trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc giáo dục, vận động học sinh không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội và thực hiện nghiêm túc nội qui nhà trường.

Đẩy mạnh và hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Bằng nhiều nguồn thông tin, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cần biết và hiểu nhiều hơn về gia cảnh, tính cách của học sinh mình, cần có những quan tâm đúng mức với những học sinh có khó khăn trong học tập (điều kiện học tập và trình độ tiếp thu…).

Đoàn thanh niên CSHCM thường xuyên củng cố lực lượng thanh niên xung kích, công tác Đội TNTPHCM tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại thi đua hàng tuần giữa các lớp chặt chẽ, khách quan, biểu dương gương người tốt, việc tốt dưới cờ vào tiết sinh hoạt đầu tuần.

Tăng cường công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. Hàng tuần yêu cầu GVCN tham khảo sổ theo dõi của ban thi đua, nắm tình hình thực hiện nề nếp của lớp để có nhắc nhở kịp thời trong tiết sinh hoạt cuối tuần. Với các trường hợp vi phạm hoặc học sinh cá biệt, GVCN phải quan tâm nhiều hơn và phối hợp với phụ huynh để giáo dục có hiệu quả.

Ban thi đua của Đoàn, Đội trường chủ động phối hợp với GVCN và bảo vệ của nhà trường nhằm giáo dục thường xuyên ý thức tự giác thực hiện các qui định, nề nếp trong nhà trường và ngăn chặn kịp thời các hiện tượng gây mất trật tự, vi phạm nội qui.

Khi phát hiện có học sinh gây mất trật tự, đánh nhau, vi phạm nội qui thì giáo viên chủ nhiệm lớp chủ động phối hợp các bộ phận liên quan phải nhanh chóng xử lý kịp thời và triệt để.

Lực lượng nhân viên bảo vệ thực hiện nghiêm túc trực cơ quan, tuần tra, canh gác để phòng chống và ngăn chặn kịp thời các hiện tượng xâm phạm tài sản công, tài sản của cán bộ, giáo viên, học sinh.

Thực hiện nghiêm túc các qui định về phòng, chống cháy nổ, thiên tai, an toàn thực phẩm, an toàn lao động.

Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương, phối kết hợp với ban ngành đoàn thể của phường với công an phường và cơ quan an ninh các cấp cũng cố và xây dựng công tác an ninh trật tự trường học theo các văn bản chỉ đạo của các cấp.

Tiếp tục hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động của Ban an ninh trật tự nhà trường.

Bảo vệ tốt con người và tài sản nhà trường.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của học sinh và ngăn chặn các hiện tượng vi phạm an ninh trật tự trường học xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chương trình giáo dục, đồng thời chú trọng giáo dục pháp luật thông qua lồng ghép, tích hợp vào một số môn học chính khoá và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Phối hợp cùng với Công an tổ chức các buổi tuyên truyền trong học sinh về an toàn giao thông, bài trừ tệ nạn, …

Đẩy mạnh phong trào tố giác tội phạm trong trường học. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, … phát hiện hiện tượng học sinh gây gỗ đánh nhau phải báo ngay với Ban giám hiệu, bảo vệ ngăn cản kịp thời và xử lý.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác an ninh trật tự của trường Tiểu học ………. năm học 2020-2021 và phương hướng thực hiện an ninh trật tự năm học 2021-2022./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Báo cáo an toàn về an ninh trật tự trường Mầm non

PHÒNG GD&ĐT …………

TRƯỜNG MN …………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-ANTH-MNMH

…………, ngày ……. tháng …….năm ……

BÁO CÁO
Kết quả công tác an ninh trường học năm học ………….

Thực hiện Công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, PGD&ĐT ………… về việc thực hiện công tác an ninh, trật tự, an toàn trường học năm học ………….. Kế hoạch số …/KH-ANTT-MNMH ngày ../…/20… về công tác đảm bảo an ninh trật tự trường mầm non ………… năm học ………….. Trường mầm non ………… xin báo cáo kết quả công tác an ninh trường học năm học …………. như sau:

I. Thời gian, địa điểm, thành phần:

1. Thời gian và địa điểm:

– Thời gian: …………..

– Địa điểm: Tại văn phòng trường mầm non ………….

2. Thành phần tham dự:

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non ………….

II. Kết quả công tác an ninh:

1. Đánh giá tình hình an ninh, trật tự an toàn trường học:

– Đã tổ chức, phổ biến và quán triệt trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về pháp Luật, pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị và các công văn hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ an ninh trong trường học nhằm tiếp tục tăng cường nhận thức về công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong trường học cho CB,GVNV và học sinh của nhà trường.

– Thông qua các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động tổ chức các chuyên đề, đã giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên có những kiến thức cơ bản và thiết thực, có thái độ đúng mực, có niềm tin và có hành vi, hoạt động chủ động nhằm bảo vệ an ninh trật tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội và ma tuý, bảo đảm sự ổn định về an ninh trật tự, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng CS&GD trẻ trong nhà trường, góp phần quan trọng củng cố nền quốc phòng toàn dân và giữ vững ổn định chính trị – xã hội. Do vậy trong thời gian qua trên địa bàn của đơn vị không bị xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự như: trộm cắp tài sản, cháy nổ, đánh nhau… gây mất an toàn.

– Nhà trường đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về việc cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo nổ. Giáo dục, tuyên truyền mạnh mẽ trong CB-GV-NV, phụ huynh và các cháu về việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ; Phối hợp ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, uống rượu, bia trước khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy tham gia giao thông, tham gia hoặc cổ vũ đua xe trái phép,…). Do vậy 100% CB,GV,NV toàn trường đều chấp hành tốt luật lệ ATGT khi tham gia giao thông trên đường và tích hợp lồng ghép GD LLATGT cho các cháu trong các hoạt động học tập tại trường.

2. Công tác phòng chống tai nạn thương tích:

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch về công tác phòng chống tai nạn, thương tích và triển khai thực hiện tới toàn thể CB,GV,NV trong trường năm được và cùng phối hợp tham gia. Do đó toàn trường trong năm qua đã không bị xảy ra các vụ tai nạn gây thương tích gây hậu quả nặng cho CB,GV,NV và các cháu trong nhà trường.

3. Công tác triển khai thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị……….”

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn của nhà trường để xây dựng kế hoạch của đơn vị, tổ chức chỉ đạo thực hiện Kế hoạch; sơ kết, tổng kết công tác kịp thời tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và tổng hợp kết quả báo cáo gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Đã tổ chức triển khai thực hiện, quán triệt và kí cam kết thực hiện Chỉ thị 01/CT/UB ngày 02/01/2015 của UBND Thành phố Hà Nội giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên với nhà trường và giữa nhà trường với Phòng GD&ĐT, nhằm giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh của trường thấy rõ tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện, coi trọng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; trong đó, chú trọng hiệu quả của công tác giáo dục pháp luật, truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho học sinh trong nhà trường nhằm thực hiện tốt các nội dung phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Đồng thời đã nâng cao ý thức tự giác trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về thực hiện pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, sống trung thực, tự trọng, lành mạnh thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị 2021”.

4. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, các tệ nạn XH và vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong nhà trường:

– Nhà trường đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, các tệ nạn XH và công tác vệ vinh môi trường, vệ sinh trường học và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong CB-GV-NV toàn trường. Tăng cường công tác phối hợp giữa cán bộ địa phương, nhân dân và đặc biệt là hội phụ huynh với nhà trường, không để tình trạng tham gia tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng và cùng phối hợp thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho các cháu và đặc biệt là việc đảm bảo tuyệt đối về VSATTP trong nhà trường. Do vậy trong nhiều năm qua nhà trường đã không bị xảy ra trường hợp bị ngộ độc thực phẩm đối với CB, GV, NV và các cháu.

5. Đánh giá chung:

Do nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác an ninh trật tự và triển khai nghiêm túc đến toàn thể CB,GV,NV toàn trường, vì vậy nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong toàn thể CB,GV,NV của nhà trường đều thực hiện và chấp hành tốt các nội quy, quy định của nhà trường và cấp trên đề ra, luôn có tư tưởng cảnh giác, phòng chống các vụ trộm cắp tài sản, các vụ việc gây mất trật an ninh, công tác phòng chống tai nạn thương tích, chấp hành tốt luật lệ ATGT. Tham gia và thực hiện tốt công tác tuyên truyền GD pháp luật, phòng chống ma túy. HIV/AIDS, các tệ nạn XH. Đồng thời thực hiện nghiêm túc kế hoạch “Năm trật tự và văn minh đô thị năm 2019”, chủ động ký cam kết thực hiện…

III. Những kiến nghị và đề xuất:

Đề nghị cấp trên quan tâm tạo điều kiện cấp kinh phí cho nhà trường mua sắm thêm một số thiết bị đồ dùng phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị.

– Thường xuyên mở các lớp tập huấn về công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho CB, GV, NV được đi tập huấn.

1. Phương hướng chỉ đạo trong thời gian tới:

– Tiếp tục thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT về xây dựng “Trường học an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn ……….và triển khai thực hiện đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên.

– Tăng cường các biện pháp phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình, nhằm ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng ở trong và ngoài trường học.

– Phối hợp, tổ chức để CB-GV-NV toàn trường được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh; Tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc tết gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công; Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và các cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn đặc biệt nhân dịp tết âm lịch.

– Phối hợp chặt chẽ với công an trong công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhà trường cần chủ động phối hợp với công an địa phương xây dựng kế hoạch, nắm bắt thông tin, xử lý tình huống mất ANTT liên quan, kiến nghị với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phức tạp về mất ANTT khu vực xung quanh trường học.

– Đầu tư kinh phí, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh để huy động sự đóng góp ủng hộ của phụ huynh để lắp hệ thống camera quan sát tại các khu trong toàn trường.

– Phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mỗi đoàn thể, nhà trường chủ động phối hợp, tạo điều kiện (cả về vật chất, cơ chế, …) để các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục.

– Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời nắm bắt và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đội ngũ, tạo lòng tin, kích thích đội ngũ CB-GV-NV mạnh dạn đóng góp ý kiến để hình thành nhận thức mới. Từ đó có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy cơ quan, quy chế chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, của ngành.

– Đưa các hoạt động lồng ghép GD trẻ về mất an ninh trật tự, GD đạo đức, tư tưởng, lối sống văn hoá trong các hoạt động GD trẻ hàng ngày.

– Tăng cường công tác vận động trong CB-GV-NV và phụ huynh, tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học gắn với việc thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với các cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động: “Hai không” và cuộc vận động: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong toàn cán bộ, giáo viên và học sinh.

– Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện công tác truyền thông, tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: Hãy nói không với ma tuý; Hãy dành cho các cháu một môi trường không có tệ nạn xã hội”…

Trên đây là báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học của trường Mầm non ………… năm học ………….. Nhà trường rất mong được sự tiếp tục quan tâm và chỉ đạo của các cấp về công tác thực hiện an ninh trật tự trong nhà trường để không xảy ra các vấn đề về mất an ninh trật tự, nhằm đảm bảo tốt về an ninh, trật tự cho CB, GV, NV và các cháu trong nhà trường./.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT; (để b/c)

– Lưu: VP./.

HIỆU TRƯỞNG

Đăng bởi: BNOK.VN

Chuyên mục: Biểu mẫu giáo dục

Xem thêm  Hướng dẫn cài đặt add-ons cho Google Docs

15 bình luận về “Báo cáo xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự Mẫu báo cáo trường học an toàn về an ninh trật tự”

  1. I precisely had to appreciate you once more. I do not know what I might have done in the absence of the type of suggestions revealed by you about my topic. Previously it was a real frightening condition in my opinion, however , being able to see this specialized mode you handled that forced me to weep with joy. I’m just happy for your advice and then pray you comprehend what an amazing job you were accomplishing instructing most people via a web site. I am certain you have never got to know any of us.

  2. I wanted to write down a brief message to say thanks to you for some of the unique tactics you are giving at this website. My prolonged internet lookup has at the end of the day been recognized with reputable suggestions to share with my classmates and friends. I ‘d tell you that we visitors are very endowed to dwell in a fantastic website with so many awesome individuals with beneficial ideas. I feel truly grateful to have seen the website page and look forward to tons of more pleasurable times reading here. Thanks once again for all the details.

  3. Hey! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thank you!

  4. Woah! I’m really digging the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between superb usability and visual appeal. I must say that you’ve done a excellent job with this. Additionally, the blog loads super fast for me on Opera. Outstanding Blog!

Viết một bình luận