Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác bài viết từ BNOK.VN, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "BNOK". (Ví dụ: Bài Hát Tiếng Anh BNOK). Tìm kiếm ngay
258 lượt xem

Cấu trúc câu cầu khiến

Khi sử dụng câu cầu khiến (sai bảo, nhờ vả, ép buộc) các bạn nên chú ý kỹ DO & TO DO khi sử dụng dạng câu cầu khiến Active.

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

I/ Câu cầu khiến chủ động (Active)

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

1. Sai ai, khiến ai, bảo ai làm gì – HAVE & GET

– to HAVE somebody DO something

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

– to GET somebody TO DO something

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

Ex:

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

– I’ll HAVE Peter FIX my car.

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

– I’ll GET Peter TO FIX my car.

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

2. Bắt buộc ai phải làm gì – MAKE & FORCE

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

3. Để cho ai, cho phép ai làm gì – LET & PERMIT/ALLOW

to LET somebody DO something

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

– to PERMIT/ALLOW somebody TO DO something

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

Ex:

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

– I never want to LET you GO.

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

– My parents didn’t PERMIT/ALLOW me TO COME home late.

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

4. Giúp ai làm gì – HELP

– to HELP somebody DO/TO DO something

Xem thêm  50 lời chúc buổi sáng bằng tiếng Anh hay và thú vị - Step Up English

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

– Khi có tân ngữ (object) là đại từ chung (e.g people) thì ta có thể lược bỏ tân ngữ và giới từ TO

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

– Khi tân ngữ của HELP và hành động DO thì ta cũng có thể lược bỏ tân ngữ và giới từ TO

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

Ex:

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

– Please HELP me TO THROW this table away.

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

– She HELPS me OPEN the door.

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

– This wonder drug WILL HELP (people TO) RECOVER more quickly.

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

– The fat body of the bear WILL HELP (him TO) KEEP him alive during hibernation.

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

II/ Câu cầu khiến bị động (Passive)

Cấu trúc chung của thể bị động là Causative Verbs + something + Past Participle (V3)

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

1. Nhờ ai đó làm gì – HAVE/GET something DONE

Ex:

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

– I HAVE my hair CUT.

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

– I GET my car WASHED.

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

2. Làm cho ai bị gì – MAKE somebody DONE

Ex – Working all night on Friday MADE me EXHAUSTED at the weekend.

Xem thêm  VỊ TRÍ CỦA CÁC TỪ LOẠI TRONG TIẾNG ANH

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

Bạn đang xem: Câu truyền khiến

3. Làm cho cái gì bị làm sao – CAUSE something DONE

Ex – The big thunder storm CAUSED many waterfront houses DAMAGED.

Test