Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 tập 1

Học kì I

Bài 2: B b

Câu 1. Nối

Gợi ý:

Bạn đang xem: Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 tập 1

Trong hình dưới, những tiếng có chứa chữ a đã được khoanh tròn. Em hãy tô màu mà mình thích vào các quả bóng có tiếng được khoanh tròn.

Bài 3: C c

Câu 1. Nối

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái và dấu thanh tạo thành tên vật

Trả lời:

Bài 4: E e Ê ê

Câu 1. Nối

Câu 2. Điền e hoặc ê

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 2): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 2): Tô

Lời giải

Học sinh tự tô vào vở bài tập.

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài 2: b

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 3): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 3): Tô

Lời giải

Học sinh tự tô vào vở bài tập.

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài 3: Dấu sắc

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 4): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 4): Tô

Lời giải

Học sinh tự tô vào vở bài tập.

Bài 4: Dấu hỏi, dấu chấm

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 5): Tô

Lời giải

Học sinh tự tô

Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 6): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 6): Tô

Lời giải

Học sinh tự tô vào vở bài tập

Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 7): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 7): Tô

Lời giải

Học sinh tự tô vào vở vài tập.

Bài 7: ê, v

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 8): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 8): Điền ê hay v?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 8): Viết

Bài 8: l, h

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 9): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 9): Điền l hay h?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 9): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu:

Bài 9: o, c

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 10): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 10): Điền o hay c?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 10): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 10: ô, ơ

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 11): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 11): Điền ô hay ơ?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 11): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 11: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 12): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 12): Điền ô hay ê?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 12): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 12: i, a

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 13): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 13): Điền i hay a?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 13): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 13: n, m

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 14): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 14): Điền n hay m?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 14): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 14: d, đ

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 15): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 15): Điền d hay đ?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 15): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 15: t, th

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 16): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 16): Điền t hay th?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 16): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 16: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 17): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 17): Điền thỏ hay dê?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 17): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 17: u, ư

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 18): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 18): Điền u hay ư?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 18): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 18: x, ch

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 19): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 19): Điền x hay ch?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 19): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 19: s, r

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 20): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 20): Điền s hay r?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 20): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 20: k, kh

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 21): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 21): Điền k hay kh?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 21): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 21: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 22): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 22): Điền chó hay rổ?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 22): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở theo mẫu.

Bài 22: p, ph, nh

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 23): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 23): Điền ph hay nh?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 23): Viết

Xem thêm  Đáp án Tìm hiểu luật trẻ em 2021 Bắc Ninh Đáp án cuộc thi Tìm hiểu luật trẻ em 2021 – Bảng A

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 23: g, gh

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 24): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 24): Điền g hay gh?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 24): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở theo mẫu.

Bài 24: q, qu, gi

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 25): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 25): Điền qu hay gi?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 25): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 25: ng, ngh

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 26): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 26): Điền ng hay ngh?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 26): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở theo mẫu.

Bài 26: y, tr

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 27): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 27): Điền y hay tr?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 27): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 27: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 28): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 28): Điền tre hay gỗ, quả?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 28): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 28: Chữ thường, chữ hoa

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 29): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 29): Điền i hay u?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 29): Nối

Lời giải

Bài 29: ia

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 30): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 30): Điền ia hay a?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 30): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 30: ua, ưa

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 31): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 31): Điền ua hay ưa?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 31): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết

Bài 31: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 32): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 32): Điền đĩa hay đũa, cưa?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 32): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 32: oi, ai

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 33): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 33): Điền oi hay ai?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 33): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 33: ôi, ơi

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 34): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 34): Điền ôi hay ơi?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 34): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 34: ui, ưi

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 35): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 35): Điền ui hay ưi?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 35): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 35: uôi, ươi

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 36): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 36): Điền uôi hay ươi?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 36): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 36: ay, â, ây

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 37): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 37): Điền ay hay ây?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 37): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 37: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 38): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 38): Điền chổi hay gậy, tưới?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 38): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập tho mẫu.

Bài 38: eo, ao

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 39): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 39): Điền eo hay ao?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 39): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 39: au, âu

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 40): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 40): Điền au hay âu?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 40): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bàu tập theo mẫu.

Bài 40: iu, êu

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 41): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 41): Điền iu hay êu?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 41): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 41: iêu, yêu

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 42): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 42): Điền iêu hay yêu?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 42): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 42: ưu, ươu

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 43): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 43): Điền ưu hay ươu?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 43): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 43: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 44): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 44): Điền lựu hay sấu?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 44): Viết

Xem thêm  99+ Hình ảnh anime cute, Ảnh anime dễ thương siêu ngầu

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 44: on, an

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 45): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 45): Điền on hay an?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 45): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 45: ân, ă, ăn

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 46): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 46): Điền ăn hay ân?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 46): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào bài tập theo mẫu.

Bài 46: ôn, ơn

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 47): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 47): Điền ôn hay ơn?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 47): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 47: en, ên

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 48): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 48): Điền en hay ên?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 48): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 48: in, un

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 49): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 49): Điền in hay un?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 49): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 49: iên, yên

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 50): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 50): Điền iên hay yên?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 50): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 50: uôn, ươn

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 51): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 51): Điền uôn hay ươn?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 51): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 51: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 52): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 52): Điền mèn hay con?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 52): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào bài tập theo mẫu.

Bài 52: ong, ông

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 53): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 53): Điền ong hay ông?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 53): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 53: ăng, âng

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 54): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 54): Điền ăng hay âng?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 54): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 54: ung, ưng

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 55): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 55): Điền ung hay ưng?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 55): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 55: eng, iêng

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 56): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 56): Điền eng hay iêng?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 56): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 56: uông, ương

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 57): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 57): Điền uông hay ương?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 57): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 57: ang, anh

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 58): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 58): Điền ang hay anh?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 58): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 58: inh, ênh

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 59): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 59): Điền inh hay ênh?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 59): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 59: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 60): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 60): Điền rông hay làng, sừng?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 60): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 60: om, am

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 61): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 61): Điền om hay am?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 61): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 61: ăm, âm

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 62): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 62): Điền ăm hay âm?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 62): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết và vở bài tập theo mẫu.

Bài 62: ôm, ơm

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 63): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 63): Điềm ôm hay ơm?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 63): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 63: em, êm

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 64): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 64): Điềm em hay êm?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 64): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 64: im, um

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 65): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 65): Điền im hay um?

Xem thêm  Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới hay nhất

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 65): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 65: iêm, yêm

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 66): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 66): Điền iêm hay yêm?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 66): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 66: uôm, ươm

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 67): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 67): Điền uôm hay ươm?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 67): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 67: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 68): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 68): Điền liềm hay nhím, chùm?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 68): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 68: ot, at

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 69): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 69): Điền ot hay at?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 69): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 69: ăt, ât

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 70): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 70): Điền

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 70): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 70: ôt, ơt

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 71): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 71): Điền ôt hay ơt?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 71): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 71: et, êt

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 72): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 72): Điền et hay êt?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 72): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 72: ut, ưt

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 73): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 73): Điền ut hay ưt?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 73): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 73: it, iêt

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 74): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 74): Điền it hay iêt?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 74): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 74: uôt, ươt

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 75): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 75): Điền uôt hay ươt?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 75): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 75: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 76): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 76): Điền xát hay gặt, phất?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 76): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 76: oc, ac

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 77): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 77): Điền oc hay ac?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 77): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 77: ăc, âc

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 78): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 78): Điền ăc hay âc?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 78): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 78: uc, ưc

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 79): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 79): Điền uc hay ưc?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 79): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 79: ôc, uôc

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 80): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 80): Điền ôc hay uôc?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 80): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 80: iêc, ươc

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 81): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 81): Điền iêc hay ươc?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 81): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 81: ach

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 82): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 82): Điền sạch hay bạch, sách?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 82): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 82: ich, êch

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 83): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 83): Điền ich hay êch?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 83): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở theo mẫu.

Bài 83: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 84): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 84): Điền học hay được, thuộc?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 84): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 84: op, ap

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 1): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 1): Điền op hay ap?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 1): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Đăng bởi: BNOK.VN

Chuyên mục: Giáo dục

19 bình luận về “Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 tập 1”

  1. Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

Viết một bình luận