Tên các con vật bằng tiếng Anh

Từ vựng tên các con vật bằng tiếng Anh là tài liệu hữu ích, tổng hợp toàn bộ tên các loài động vật kèm theo hình ảnh minh họa.

Học tên các con vật kèm hình ảnh minh họa giúp trẻ có thể ghi nhớ từ vựng một cách dễ dàng. Trong quá trình giao tiếp bộ não của trẻ sẽ hướng đến những hình ảnh liên quan đến từ vựng mà chúng đã học trước đó. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm Bộ tranh học từ vựng tiếng Anh cho trẻ mầm non . Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Từ vựng tiếng Anh về con vật

Từ vựng phân loại động vật

Động vật có thể được phân loại theo các loại cơ bản khác nhau như sau:

Bạn đang xem: Tên các con vật bằng tiếng Anh

Pets /pet/ Vật nuôi
Farm & Domestic Animals /fɑːrm/ /dəˌmes.tɪk ˈæn.ɪ.məl/ Gia súc
Wild Animals /waɪld ˈæn.ɪ.məl/ Động vật hoang dã
Mammals /ˈmæm.əl/ Động vật có vú
Sea Animals /siː ˈæn.ɪ.məl/ Động vật thủy sinh
Birds /bɝːd/ Chim
Insects /ˈɪn.sekt/ Côn trùng

Từ vựng các con vật bằng tiếng Anh

Dog /dɑːɡ/ Con chó
Puppy /ˈpʌp.i/ Chó con, cún con
Turtle /ˈtɝː.t̬əl/ Rùa
Rabbit /ˈræb.ɪt/ Con thỏ
Parrot /ˈper.ət/ Con vẹt
Cat /kæt/ Con mèo
Kitten /ˈkɪt̬.ən/ Mèo con
Goldfish /ˈɡoʊld.fɪʃ/ Cá vàng
Mouse /maʊs/ Chuột
Tropical fish /ˈtrɑː.pɪ.kəl fɪʃ/ Cá nhiệt đới
Hamster /ˈhæm.stɚ/ Chuột Hamster
Từ vựng kèm hình ảnh các con vật bằng tiếng AnhTừ vựng kèm hình ảnh các con vật bằng tiếng Anh
Từ vựng kèm hình ảnh các con vật bằng tiếng Anh

Từ vựng các con vật trong trang trại

Cow /kaʊ/ Con bò
Rabbit /ˈræb.ɪt/ Con thỏ
Ducks /dʌk/ Con vịt
Shrimp /ʃrɪmp/ Con tôm
Pig /pɪɡ/ Con lợn
Goat /ɡoʊt/ Con dê
Crab /kræb/ Cua
Deer /dɪr/ Con nai
Bee /biː/ Con ong
Sheep /ʃiːp/ Cừu
Fish /fɪʃ/
Turkey /ˈtɝː.ki/ Gà tây
Dove /dʌv/ Chim bồ câu
Chicken /ˈtʃɪk.ɪn/ Con gà
Horse /hɔːrs/ Con ngựa

Từ vựng về các loài chim

Crow /kroʊ/ Con quạ
Peacock /ˈpiː.kɑːk/ Con công
Dove /dʌv/ Chim bồ câu
Sparrow /ˈsper.oʊ/ Chim sẻ
Goose /ɡuːs/ Ngỗng
Stork /stɔːrk/ Con cò
Pigeon /ˈpɪdʒ.ən/ Bồ câu
Turkey /ˈtɝː.ki/ Gà tây
Hawk /hɑːk/ Chim ưng
Bald eagle /ˌbɑːld ˈiː.ɡəl/ Đại bàng đầu trắng
Raven /ˈreɪ.vən/ Quạ
Parrot /ˈper.ət/ Con vẹt
Flamingo /fləˈmɪŋ.ɡoʊ/ Chim hồng hạc
Seagull /ˈsiː.ɡʌl/ Mòng biển
Ostrich /ˈɑː.strɪtʃ/ Đà điểu
Swallow /ˈswɑː.loʊ/ Chim én, chim nhạn
Black bird /blæk bɝːd/ Chim sáo
Penguin /ˈpeŋ.ɡwɪn/ Chim cánh cụt
Robin /ˈrɑː.bɪn/ Chim cổ đỏ
Swan /swɑːn/ Thiên nga
Owl /aʊl/ Cú mèo
Woodpecker /ˈwʊdˌpek.ɚ/ Chim gõ kiến
Xem thêm  1001+ cách đặt tên hay cho con họ Lương ý nghĩa thông minh, tài giỏi

Từ vựng về các loại động vật biển

Crab /kræb/ Cua
Fish /fɪʃ/
Seal /siːl/ Hải cẩu
Octopus /ˈɑːk.tə.pəs/ Bạch tuộc
Shark /ʃɑːrk/ Cá mập
Seahorse /ˈsiː.hɔːrs/ Cá ngựa
Walrus /ˈwɑːl.rəs/ Hải mã, con moóc
Starfish /ˈstɑːr.fɪʃ/ Sao biển
Whale /weɪl/ Cá voi
Penguin /ˈpeŋ.ɡwɪn/ Chim cánh cụt
Jellyfish /ˈdʒel.i.fɪʃ/ Con sứa
Squid /skwɪd/ Mực ống
Lobster /ˈlɑːb.stɚ/ Tôm hùm
Pelican /ˈpel.ə.kən/ Bồ nông
Clams /klæm/
Seagull /klæm/ Mòng biển
Dolphin /ˈdɑːl.fɪn/ Cá heo
Shells /ʃel/ Vỏ sò
Sea urchin /ˈsiː ˌɝː.tʃɪn/ Nhím Biển
Cormorant /ˈkɔːr.mɚ.ənt/ Chim cốc
Otter /ˈɑː.t̬ɚ/ Rái cá
Sea anemone /ˈsiː əˌnem.ə.ni/ Hải quỳ
Sea turtle /siː ˈtɝː.t̬əl/ Rùa biển
Sea lion /ˈsiː laɪ.ən/ Sư tử biển
Coral /ˈkɔːr.əl/ San hô

Từ vựng về các loại động vật có vú

Động vật có vú là bất kỳ động vật có xương sống trong lớp Mammalia, một nhóm động vật ối nội sinh được phân biệt với các loài bò sát (bao gồm cả chim) bằng cách sở hữu một neocortex (một vùng của não), tóc, ba xương tai giữa và tuyến vú. Con cái của tất cả các loài động vật có vú nuôi con bằng sữa, được tiết ra từ các tuyến vú.

Squirrel /ˈskwɝː.əl/ Con sóc
Dog /dɑːɡ/ Con chó
Chimpanzee /ˌtʃɪm.pænˈziː/ Tinh tinh
Ox /ɑːks/ Con bò
Lion /ˈlaɪ.ən/ Sư tử
Panda /ˈpæn.də/ Gấu trúc
Walrus /ˈwɑːl.rəs/ Hải mã, con moóc
Otter /ˈɑː.t̬ɚ/ Rái cá
Mouse /maʊs/ Chuột
Kangaroo /ˌkæŋ.ɡəˈruː/ Con chuột túi
Goat /ɡoʊt/ Con dê
Horse /hɔːrs/ Con ngựa
Monkey /ˈmʌŋ.ki/ Con khỉ
Cow /kaʊ/
Koala /koʊˈɑː.lə/ Gấu túi
Mole /moʊl/ Chuột chũi
Elephant /ˈel.ə.fənt/ Con voi
Leopard /ˈlep.ɚd/ Báo
Hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɑː.t̬ə.məs/ Hà mã
Giraffe /dʒɪˈræf/ Hươu cao cổ
Fox /fɑːks/ Cáo
Coyote /kaɪˈoʊ.t̬i/ Chó sói
Hedgehog /ˈhedʒ.hɑːɡ/ Nhím
Sheep /ʃiːp/ Cừu
Deer /dɪr/ Con nai

Từ vựng về côn trùng

Moth /mɑːθ/ Bướm đêm
Bee /biː/ Con ong
Butterfly /ˈbʌt̬.ɚ.flaɪ/ Bươm bướm
Spider /ˈspaɪ.dɚ/ Nhện
Ladybird (Bre) – Ladybug (Name) /ˈleɪ.di.bɝːd/ – /ˈleɪ.di.bʌɡ/ Bọ rùa
Ant /ænt/ Con kiến
Dragonfly /ˈdræɡ.ən.flaɪ/ Con chuồn chuồn
Fly /flaɪ/ Con ruồi
Mosquito /məˈskiː.t̬oʊ/ Muỗi
Grasshopper /ˈɡræsˌhɑː.pɚ/ Con châu chấu
Beetle /ˈbiː.t̬əl/ Bọ cánh cứng
Cockroach /ˈkɑːk.roʊtʃ/ Con gián
Centipede /ˈsen.t̬ə.piːd/ Con rết
Worm /wɝːm/ Giun đất
Louse /laʊs/ Rận

Một số hình ảnh từ vựng về các con vật

Hình ảnh số 1Hình ảnh số 1
Hình ảnh số 1
Hình ảnh số 2Hình ảnh số 2
Hình ảnh số 2
Hình ảnh số 3Hình ảnh số 3
Hình ảnh số 3
Hình ảnh số 4Hình ảnh số 4
Hình ảnh số 4
Hình ảnh số 5Hình ảnh số 5
Hình ảnh số 5
Hình số 6Hình số 6
Hình số 6
Hình số 7Hình số 7
Hình số 7
Hình số 8Hình số 8
Hình số 8

Cách học thuộc từ vựng tiếng Anh

1. Lập kế hoạch và đặt mục tiêu khi học

Làm gì cũng phải có hứng thú thì mới có thể đem đến một kết quả mỹ mãn, việc học cũng vậy. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là học trong tâm thế ngẫu hứng, không có kế hoạch rõ ràng. Nếu không có mục tiêu học cụ thể thì cách học và hướng đi của bạn sẽ càng sai hơn. Tốt nhất, hãy xác lập cho bản thân một mục tiêu vừa đủ. Điều này sẽ không vô hình gây áp lực nặng nề và vẫn giúp bạn giữ được hứng thú khi học.

Xem thêm  99+ Hình nền cặp đôi tình yêu đẹp nhất cho điện thoại

2. Học đúng trình độ bản thân

Nếu như gặp từ mới nào bạn cũng liệt kê vào danh sách các từ cần học một cách vô tội vạ thì chắc chắn bạn sẽ không thể nhớ được gì mà còn gây rối cho bộ nhớ của bạn, vì tất cả các từ đó chưa chắc bạn đã gặp trong đời sống hằng ngày.

Đừng ép buộc bản thân phải học thuộc. Mà thay vào đó, bạn hãy biến từ vựng đó thành một điều quen thuộc và hiển nhiên, có thể nhìn thấy nó mỗi ngày mà không cần cố gắng. Bạn hãy thử thu thập các từ vựng theo các chủ đề mà mình thích như phim ảnh, âm nhạc, báo chí, thời trang,…. hoặc thu thập từ vựng từ các hoạt động trong cuộc sống, nhu cầu sử dụng hằng ngày.

3. Đọc sách, nghe nhạc và xem phim tiếng Anh thường xuyên

Đọc sách báo và xem các video bằng tiếng Anh luôn luôn được đánh giá là cách học từ vựng tiếng Anh nhớ lâu nhất và không có nhiều áp lực. Tuy nhiên để đạt được kết quả tốt nhất từ cách học này, bạn cần chú ý một vài điều nhỏ sau đây:

Bắt đầu bằng những chủ đề đơn giản, thường nhật trong cuộc sống hằng ngày với những từ ngữ và ngữ pháp, cấu trúc câu đơn giản, dễ nhớ. Đừng vội nghe theo các lời khuyên như đọc bất cứ sách gì, xem bất kỳ thể loại video nào mà bạn thích. Vì trừ khi trình độ tiếng Anh của bạn đủ tốt, còn nếu không những điều này chỉ khiến bạn thêm áp lực và chán nản hơn khi học từ vựng thôi.

Đừng ỷ lại quá nhiều vào từ điển khi gặp bất kỳ một từ mới nào. Việc tra cứu liên tục này sẽ làm tư duy của bạn bị gián đoạn, làm cho khả năng tiếp nhận thông tin bị hạn chế hơn. Thay vào đó, hãy đánh dấu lại từ chưa hiểu, hoặc dựa vào ngữ cảnh, các từ liên quan trong cùng câu để đoán ý. Sau khi xem xong thì hẳn tra luôn một lượt.

Xem thêm  Tóm tắt Thầy bói xem voi

4. Sử dụng ngay các từ vựng vừa học

Đừng để từ vựng bạn vừa mới học được bị quên lãng một cách vô ích. Ứng dụng nó ngay sau khi học chính là cách học từ vựng tiếng Anh không bao giờ quên rất hiệu quả. Đơn giản chỉ cần sử dụng các từ vựng đó cho một dòng tweet hoặc một vài dòng tâm trạng ngẫu nhiên trên instagram hoặc facebook,… Hoặc nếu học cùng bạn bè thì hãy tranh thủ cùng nhau vừa tán gẫu vui vẻ vừa ôn lại những gì đã học

5. Lặp lại từ nhiều lần

Việc lặp đi lặp lại từ vựng với tần suất cao sẽ giúp cho việc ghi nhớ trở nên lâu hơn. Với 1 từ mới, bạn chỉ cần gặp nó tầm khoảng 10-20 lần là chắc chắn sẽ khiến bạn nhớ từ đó vĩnh viễn. Trường hợp bạn không nhớ được từ là do bạn vẫn chưa ôn tập đủ và gặp từ đủ số lần mà thôi.

6. Sử dụng bản đồ tư duy khi học

Một trong những cách học từ vựng tiếng Anh dễ nhớ và được áp dụng nhiều nhất trong thời gian gần đây chính là sử dụng bản đồ tư duy. Đối với những bạn thích vẽ vời, muốn sử dụng hình ảnh trực quan hay ký hiệu vui nhộn cho bài học bớt nhàm chán thì phương pháp này vô cùng thích hợp. Vận dụng bản đồ tư duy (mind map) sẽ giúp cho việc học từ vựng tiếng Anh thêm phần thú vị. Cách làm cũng khá đơn giản, bạn có thể tham khảo ở đây:

 • Đặt chủ đề bạn muốn học làm trung tâm. Hãy làm nổi bật nó hơn bằng cách viết chữ to nhất hoặc dùng màu sắc bắt mắt.
 • Tiếp đến, bắt đầu chia các nhánh phụ nằm trong chủ đề lớn: viết in hoa, in đậm để phân biệt với chủ đề lớn.
 • Cuối cùng, hãy chia các nhánh nhỏ hơn từ các nhánh phụ: viết thường, kích thước chữ nhỏ.

Ngoài ra các bạn tham khảo thêm một số tài liệu về tự vựng dưới đây nhé:

  Đăng bởi: BNOK.VN

  Chuyên mục: Giáo Dục

  201 bình luận về “Tên các con vật bằng tiếng Anh”

  1. Some are medicines that help people when doctors prescribe. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

   https://zithromaxa.fun/ zithromax online pharmacy canada
   Definitive journal of drugs and therapeutics. safe and effective drugs are available.

  2. Danes vaše možnosti za igranje craps niso omejene s sodelovanjem v tej igri v klasičnih igralnicah, ki ponujajo najboljše spletne reže UK bo ponudil vrsto različnih načinov plačila. V novih igrah boste našli več kot 100 naslovov, s katerimi lahko deponira. Ta ni tako preprost kot bonus na prvi depozit, ki temeljijo na igralnicah. Classic slots vscasino slotov spletne igre v Slovenija. Številne spletne igralnice so sprejele več načinov nakazila igralnic, ki vsebuje besedo stop. Izplačila se štejejo od leve proti desni in štejejo le najvišje kombinacije, vam enooki mornar. Če, lahko določi vrstni red. Casumo igre imajo fantastičen ugled v industriji, slot online proste casino igre ki temelji na vaše želje. Zakonodajalec se je odločil, Tabela igre najemnine. Igralni avtomati so ena najpogostejših iger na srečo našega časa, carnival igre najemnine in zunanji igre najemnine za vaš dogodek.
   https://dallashsaz755444.bloggin-ads.com/39966889/spletna-casino-legalno
   Medtem ko je Microgaming morda najbolj znan po svoji mogočni knjižnici progresivnih igralnih avtomatov, da bi bolje razumeli verjetnost igralnih iger glavna značilnost te igre je pihanje hiše. Ne mislimo, najboljša mesta za igranje pokra na spletu ko ste izbrali progresivno igro jackpota. Končamo z neizogibno alternativo. Igrajte na spletu in sodelujte Hitri turnirji za 3 igralce, v brezplačnih igralnicah in z varnimi stavami. A čeprav vam ni treba staviti pravi denar, to ne odvzame navdušenja nad tem naslovom. Najboljši način, da se naučite igrati, napredovati in prejemati bonuse vsak teden. Drzni si ga igrati. Končamo z neizogibno alternativo. Igrajte na spletu in sodelujte Hitri turnirji za 3 igralce, v brezplačnih igralnicah in z varnimi stavami. A čeprav vam ni treba staviti pravi denar, to ne odvzame navdušenja nad tem naslovom. Najboljši način, da se naučite igrati, napredovati in prejemati bonuse vsak teden. Drzni si ga igrati.

  3. We finalize this list of mockups with an alternative of 25 advertising banners. The design, in general, is elegant thanks to its golden, white and black colors, and we can use them for Facebook and other social networks, such as Instagram, Pinterest, Blogs, among others. With the mockup tool, you can change the background with a color, image or remove it altogether. Similarly, you can add text, add or remove mockup objects and insert your own images. Exclusive special Premium Mockup that you won’t ever find on our blog· Create a one to one Facebook Ad mockup complete with all possible fields and call-to-actions. You can also read the documentation to learn about Wordfence’s blocking tools, or visit wordfence.com to learn more about Wordfence.
   https://smart-wiki.win/index.php?title=Koat_tv_news
   The short and simple answer is — anyone who has the means and motivation to create and post mis- or disinformation. As the movement away from local news continues, a new market for entertainment news is expanding. This confluence of events has opened the market for unreliable news sources and social media has given it a platform to thrive. These days, fake news can be spread by big players with large social media followings (e.g., celebrities, politicians, influencers, etc.), and social media algorithms reward more inflammatory posts by cycling them more frequently and prominently. Instead of fading into obscurity, Mr. Bolsonaro catapulted into serious contention by running his entire campaign on social media, attracting more than double the engagement of his eventual runner-up Fernando Haddad — now Lula’s finance minister. Mr. Bolsonaro’s remarkable feat, however, also included a barrage of lies and disinformation spread to voters with unprecedented effectiveness and speed.

  4. Сыворотка для роста ресниц Зарегистрироваться! Toplash активатор роста ресниц и бровей Это инновационное средство для роста бровей и ресниц содержит действующий компонент bimatoprost, благодаря которому многократно повышается длина, объем, густота волосков, они приобретают насыщенный темный цвет и красивый естественный блеск. ул. Адмирала Трибуца, 5м. Автово / Ленинский пр. Пр. Ветеранов Данные об отзывах обновлены 16.03.2023 Каталог товаров Тел. +7(925) 051-2-052 Это одна из лучших сывороток на основе биматопроста. Препарат для активации роста ресниц и бровей имеет улучшенный состав, который исключает раздражение и побочные эффекты. Средство быстро действует, влияет на активную фазу роста ресниц. Сыворотка проста в использовании, наносится на волоски удобным и экономичным аппликатором. Тюбика хватает на 4 месяца ежедневного использования.
   https://simonrfoz098776.thezenweb.com/feg-для-роста-ресниц-официальный-сайт-54498977
   Интернет-магазин для lash и brow мастеров Для нанесения сыворотки в комплекте идет кисточка, как у жидкой подводки. Нужно просто провести ей вдоль линии роста верхних ресниц и закрыть глаза. Средство равномерно распределится. Действенность состава подтверждается отзывами женщин. Сыворотка восстанавливает даже сильно поврежденные ресницы. Минус – средство дорогое, а его нежелательно хранить дольше месяца после вскрытия флакона. Длинные и здоровые ресницы – мечта всех женщин. Кому-то повезло, и волоски являются такими с самого рождения. Другим приходится находить различные способы этого добиться. В любом случае необходимо поддерживать здоровье. Если оно будет, ресницы также не разочаруют обладательницу. Подобрать идеальное средство для роста ресниц сложно, но вполне возможно. «Средства для роста ресниц» – категория товаров с сайта Ozon с подробными описанием товаров, актуальной ценой, наличием и другой полезной информацией.

  5. Come play an authentic slot machine. Get 2x credits by installing today! To install and use the Fortune Wheel Slots 2 app on your PC using Nox App Player, follow the steps below: There are no reviews or ratings yet! To leave the first one please Terms | Privacy Policy | DMCA Disclaimer | Chrome Extension | Tiktok Downloader Track top keywords for every app out there, as well as how an app’s search position is trending over time for the keywords that matter. 1. Click the Download button at the top of the page to download the Wolf Chase Slots MOD APK. With all Bomzy slot machines we’re all about the user. We want you to have a good time playing our slots so if you have any questions or concerns please feel free to email us at APKMonk.net © 2014-2018
   http://www.irken.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=492488
   Glittering with the promise of spectacular game play and opportunities to win big, Exclusive Casino features a sparkling jewel in its logo. The idea behind this is to suggest to players that they will receive the “royal treatment” from the moment they join this online gaming venue. In keeping with this suggestion, the casino delivers a number of games featuring the excitement of progressive jackpots. All in all, visitors to Exclusive Casino should expect exceptional quality, superior graphics, and top-of-the-line speed during all gaming experiences. Claiming the Exclusive Casino no deposit bonus codes is a simple and straightforward process. Here are the steps to follow: Playcroco Free Spins August 6, 2022 Monarchs Casino No Deposit Bonus Codes August 5, 2022 Slot Planet Casino No Deposit Bonus Codes August 5, 2022 XL Casino No Deposit Bonus Codes August 4, 2022 Fairspin Casino No Deposit Bonus Codes August 4, 2022 Dunder Casino No Deposit Bonus Codes August 4, 2022 Online Casinos That Accept $5 Deposits August 4, 2022.

  Viết một bình luận