Trắc nghiệm bài Vận nước

Câu 1. Pháp Thuận là ai?

A. Một vị vua

B. Một vị tướng tài

C. Một nhà sư

Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài Vận nước

D. Một đạo sĩ

Câu 2. Bài thơ Vận nước ra đời trong hoàn cảnh nào?

A. Đất nước vừa trải qua nạn binh đao.

B. Đất nước đang đứng trước họa xâm lăng.

C. Tình hình triều chính rối ren.

D. Đất nước đang nằm trong vòng đô hộ của giặc ngoại xâm.

Câu 3. Hình ảnh so sánh Quốc tộ như đằng lạc (Vận nước như mây cuốn) nhằm diễn tả điều gì?

A. Sự đoàn kết

B. Sự bền chắc

C. Sự thịnh vượng

D. Sự sum vầy

Câu 4. Từ nào được coi là điểm kết tụ cảm xúc của toàn bài thơ Vận nước ra đời?

A. Đằng lạc

B. Nam thiên

C. Thái bình

D. Đao binh

Câu 5. Đường lối vô vi trong điều hành chính sự trong bài thơ Vận nước ra đời có nghĩa là gì?

A. Lấy đức khoan dung để cảm hóa dân.

B. Không làm điều gì trái với với lẽ tự nhiên.

C. Không bày đặt những chính lệnh hà khắc.

D. Cả A, B và C.

Câu 7. Thể thơ của bài thơ Vận nước ra đời là gì?

A. Thất ngôn tứ tuyệt

B. Ngũ ngôn tứ tuyệt

C. Thất ngôn bát cú

D. Ngũ ngôn bát cú

đáp án Trắc nghiệm bài Vận nước

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 5 D
Câu 2 A Câu 6 A
Câu 3 B Câu 7 B
Câu 4 C

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài thơ Vận nước giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Đăng bởi: BNOK.VN

Chuyên mục: Giáo dục

12 bình luận về “Trắc nghiệm bài Vận nước”

Viết một bình luận